Propagujemy działania na rzecz zdrowia w środowisku już 21 lat. W 1993 roku nasza szkoła przystąpiła do sieci szkół promujących zdrowie województwa ciechanowskiego.
W pracy kierujemy sie dobrem dziecka, jego bezpieczeństwem, zdrowiem zarówno fizycznym jak i psychicznym. Mottem naszej pracy są słowa Janusza Korczaka, patrona naszej szkoły „Chcemy, by wszystkie dzieci się śmiały, zdrowe, wesołe, szczęśliwe były, sny kolorowe ciągle miały, zawsze i wszędzie w pokoju żyły”. Chcemy, by nasza szkoła była azylem, do którego warto chodzić i w którym warto przebywać. Dużym wyzwaniem jest dla nas propagowanie działań prozdrowotnych w środowisku lokalnym.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:
 w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów;
 wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne  do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
 zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły;
 kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności  za zdrowie własne i innych.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole – czyli dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.  

Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej;
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego;
• zachęcanie do zdrowego stylu życia;
• stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania w nich poczucia własnej wartości;
• zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki;
• włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia
Urszula Cieślińska  – koordynator szkolny
Danuta Gerlej  – nauczyciel
Ewa Wiśniewska  – pedagog szkolny
Kamila Leoniak  – nauczyciel
Agnieszka Rzeplińska  – rodzic
Joanna Brydzińska  – rodzic
Katarzyna Szczypińska  – uczennica
Katarzyna Grabińska  – uczennica
Dominik Wiśniewski  – uczeń

Zadania szkolnego koordynatora w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze
1. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.
2. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań).
3. Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
5. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi prace szkoły.
6. Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.
7. Zwoływanie spotkań zespołu.
8. Pisanie sprawozdań: semestralnych i rocznych.
9. Na wniosek dyrektora koordynator zwołuje spotkanie zespołu w dodatkowym terminie.

Zadania szkolnego zespołu promocji zdrowia w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze
1. Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej.
2. Łączność i informowanie reprezentatywnej grupy o pracach i ustaleniach zespołu.
3. Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji.
4. Opracowanie planu promocji zdrowia.
5. Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.
6. Zespół ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki.
7. Na prośbę zespołu dyrektor zaprasza osoby spoza szkoły w celu prowadzenia zajęć, pogadanek, warsztatów itp.
8. Zespół konsultuje z dyrektorem placówki organizację imprez, uroczystości, apeli na terenie szkoły.
9. Decyzje podejmowane są większością głosów. Głosy wszystkich uczestników są równoważne. Spotkanie zespołu są otwarte dla wszystkich chętnych.
10. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym lub dodatkowo według potrzeb.

Nasze działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie:

Bezpieczeństwo, higiena, zdrowie, wypoczynek.

Współpraca z instytucjami

Współpraca z rodzicami

Współpraca z innymi szkołami

Dbamy o zdrowie duchowe