Akademia Bystrzaków
Projekt pt. „Akademia Bystrzaków” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Gminą Działdowo w okresie IX 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 904 330,00 zł, w tym wkład własny: 50 640,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Działdowo oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 280 uczniów (140K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 44 nauczycieli (40K);
c) przeszkolenie 30 (20K) rodziców/opiekunów – wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami;
d)  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przyrodniczych i matematycznych pracowni szkolnych w 8 szkołach.
Dofinansowanie UE: 768 680,50 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
2. Język angielski
3. Przyrodnicze laboratorium
4. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki
5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
6. Junior w biznesie  – przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
7. Półkolonie ROBO-Lab
8. Festiwal Nauki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.