MISJA SZKOŁY:
„Jesteśmy szkołą, która jest otwarta na potrzeby dziecka i całego  najbliższego otoczenia. Jest bezpieczna i promująca zdrowie. Posiada dobrą bazę,wykwalifikowaną kadrę,otwartą na zmiany i dążącą  do zmian.”

HISTORIA SZKOŁY

Przed 1939 rokiem szkoła mieściła się w budynku folwarcznym należącym do byłego właściciela majątku Emila Frankensteina. W 1926 roku nauczała w niej Marianna Krajewska i była to szkoła I stopnia o klasach I – IV. W 1928 roku w szkole tej uczyło się ogółem 56 dzieci, w tym 38 wyznania rzymsko-katolickiego i 18  ewangelickiego. W 1937 roku w czterech klasach Szkoły uczyło się 50 dzieci, w tym: 42 narodowości polskiej wyznania rzymsko-katolickiego, 6 narodowości polskiej wyznania ewangelickiego i 2 narodowości niemieckiej. Budownictwo szkolne ożywiło się na terenie powiatu działdowskiego w drugiej połowie lat trzydziestych. Dzięki działalności powstałego w 1933 roku Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, w 1938 roku oddano do użytku 6 nowych budynków na terenie powiatu, w tym Szkołę w Księżym Dworze.   W 1937 roku polskie wojsko rozpoczęło organizowanie kół opieki nad szkołami podstawowymi.   „Opieka nie ograniczała się jedynie do pomocy materialnej najbiedniejszym szkołom. Wojsko bowiem przez oddelegowanych oficerów zaczęło oddziaływać bezpośrednio na personel oświatowy, dzieci i młodzież szkolną, a przez nich na miejscową ludność”.   Szkołą w Księżym Dworze opiekował się I pułk szwoleżerów z Warszawy. W 1938 r., z okazji  świąt Bożego Narodzenia, ta jednostka wojskowa przesłała dla dzieci księżodworskich upominki. Warszawski I pułk szwoleżerów opiekował się również Szkołą Powszechną w Pierławkach i Kurkach.   W czasie II wojny światowej w nowo wybudowanej szkole lekcje się nie odbywały.   Po wyzwoleniu w budynku szkolnym mieścił się szpital wojsk radzieckich. W listopadzie 1946 r. rozpoczęła się w szkole działalność edukacyjna w trzech klasach. Od 1950 roku liczba nauczycieli zwiększyła się do dwóch osób, a liczba oddziałów do sześciu. Prowadzone były również kursy wieczorowe dla dorosłych. We wrześniu 1953 roku stopień organizacyjny szkoły zostaje podniesiony, tylko na jeden rok, do siedmiu klas z liczbą trzech nauczycieli.   W roku szkolnym 1967/68 jest już osiem klas. Taki stopień organizacyjny u się do czerwca 1974 roku. W 1973 roku w szkole uroczyście obchodzono 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. We wrześniu 1974 roku naukę w szkole rozpoczynają uczniowie czterech klas oraz sześciolatki. Nauczało ich dwoje nauczycieli. Jednak z każdym rokiem dzieci przybywało i 1 września 1980 roku w mu naszej Szkoły powrócili uczniowie klas IV – VI, a pracę rozpoczęło czworo nauczycieli. W marcu 1980 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. Duże zasługi w tym przedsięwzięciu należy przypisać ówczesnemu dyrektorowi WPGR Księży Dwór – panu Kazimierzowi Pąkowi. W roku szkolnym 1982/83 mury szkolne opuściła już klasa siódma, a w następnym – ósma.   We wrześniu 1983 roku 173 uczniów oraz 10 nauczycieli rozpoczęło naukę i pracę w nowym budynku szkolnym. Każda klasa miała swoją salę lekcyjną. Do dyspozycji uczniów oddano również stołówkę, kuchnię, szatnię, bibliotekę i przestronne hole.   15 czerwca 1991 roku szkole nadano imię Janusza Korczaka i ufundowano sztandar. W szkole pracowało wielu nauczycieli, oddanych całym sercem temu zawodowi. Dzięki nim możemy być dumni z tak pięknej szkoły, noszącej imię człowieka, który powiedział: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”.Dnia 1 IX 2003 roku utworzono Zespół Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze, w którego skład wchodzą: Odziały Przedszkolne, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum. Obwód Zespołu Szkół w Księżym Dworze obejmuje wsie: Księży Dwór, Kurki, Kisiny, Prusinowo. W skład zespołu wchodzi również: Szkoła Filialna w Kisinach i Oddział Przedszkolny w Kurkach. Zespół Szkół zatrudnia 17 nauczycieli na pełnych etatach oraz 6 na niepełnych, 6 pracowników obsługi i administracji w tym 2 osoby niepełnozatrudnione.
Od 31 XIII 2004 r. została zlikwidowana Szkoła Filialna w Kisinach. W 2007 roku rozpoczął się remont szkoły obejmujący odnowienie wszystkich sal lekcyjnych (malowanie ścian, wymiana podłóg) oraz całkowite odnowienie toalet. We wrześniu 2012 roku rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Od 1 IX 2013 r. zlikwidowano Szkołę Filialną w Wysokiej oraz Oddział Przedszkolny w Kisinach. W dniu 25 X 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie. Pani Dyrektor Urszula Cieślińska symbolicznie przecięła czerwoną wstęgę, a proboszcz Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Henryk Jędrzyński w Działdowie poświęcił nowy obiekt życząc młodzieży, aby służył im jak najlepiej. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów oraz podziękowań dla Wójta Gminy Działdowo, dzięki któremu tak trudna inwestycja się powiodła. Od 1996 r. rolę Dyrektora szkoły sprawuje mgr inż. Urszula Cieślińska.

Szkołą Podstawową w Księżym Dworze kierowali:
1.Sabina Górska 1945-46
2.Czesław Wysocki 1946-50
3.Zofia Szpyt 1950-54
4.Czesław Wysocki 1954-70
5.Stefan Odachowski 1970-72
6.Maria Odachowska 1972-74
7.Teresa Hoffer 1974-77
8.Henryk Hoffer 1977-88
9.Romuald Remiszewski 1988-96
10.Urszula Cieślińska 1996-
Wicedyrektorzy szkoły:
Beata Dembowska 2003-2008
Anna Grocka 2006-2007 (w zastępstwie)
Maria Stańczyk 2008-2014
Marzena Cedlerska 2014- 2018
Ewa Wiśniewska – 2018 – obecnie

Urszula Cieślińska – dyrektor szkoły od 1996r.
Romuald Remiszewski – dyrektor szkoły w latach 1988 – 1996
Henryk Hoffer – Dyrektor szkoły w latach 1977 – 1988