W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: sp.ksiezydwor@gminadzialdowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi,
a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych,
w klasach).
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Nie podanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi swoimi oraz dziecka na rzecz Szkoły, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: sp.ksiezydwor@gminadzialdowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit .a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach społecznościowych, udziału oraz podawaniu publicznie imienia i nazwiska podczas konkursów/zawodów, kontaktu z opiekunami prawnymi.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: sp.ksiezydwor@gminadzialdowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1lit .a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji