Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.szkolaksiezydwor.warmia.info

Data publikacji strony internetowej: 17.06.2013
Data ostatniej istotnej aktualizacj: 12.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności internetowych 2.1, w takim zakresie, jak:
Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści)
Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych)
Przewidywalność (m. in. niepełna jedność nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, Power Point nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.10 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Werner sp.ksiezydwor@gminadzialdowo.pl
Telefon 23 697 25 75

Każdy ma prawo:
− zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
− zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
− wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
− dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
− wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
− wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Działdowo
Adres: ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
E-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl
Telefon: 23 697-07-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Siedziba:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Księżym Dworze
13-200 Działdowo

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze można dojechać Działdowską Komunikacją Miejską. Przystanek autobusowy mieści się w sąsiedztwie szkoły.


Opis ogólny budynku Szkoły

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę w połączeniu z salą sportową, posiada 4 wejścia z czego 3 dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu niepełnosprawni mają dostęp do części parterowej budynku. Wejście główne do szkoły nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze w części dostosowanej dla osób niepełnosprawnych znajdują się: 2 sale lekcyjne (nauczanie wczesnoszkolne), szatnia, dostosowana toaleta i pokój nauczycielski. Z parteru prowadzą wejścia do zaplecza sportowego i sali gimnastycznej.
Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Przed wejściem na teren szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.